Wetterskip Fryslân

Waterschap Wetterskip Fryslân Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden tel. (058) 2922222 Milieu-alarmnummer: (058) 2122422 www.wetterskipfryslan.nl